prima pagina      legislatie      utile        contact

accesul la profesie | dezvoltare profesionala | etica & deontologie | auditul de calitate | publicatii | membri | evenimente 

PRO DOMO | Noutati | Media | Stagiari

         
 

despre noi

despre C.E.C.C.A.R.

 

 
Dragi colegi,

Miercuri, 17.01.2018 ora 10, va avea loc intalnirea cu contribuabilii la sediul AJFP Caras-Severin, corpul B.
Va asteptam!

Conducerea CECCAR Filiala Caras-Severin
 
 
Dragi colegi,

Va informam, ca Rapoartele de activitate aferente anului 2017, vor fi disponibile pe site pentru completare, incepand de maine 16.01.2017.

Conducerea CECCAR Filiala Caras-Severin
 
 
Carieră

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Caraș Severin din localitatea Reșița Str. Petculescu G.A., bloc 7, scara1, ap.1, jud. Caraș Severin, în vederea ocupării postului de auditor de calitate cu contract de munca pe perioadă determinată de un an si program de lucru de 2 ore/zi (detalii aici >>)

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Caraș Severin din localitatea Reșița Str. Petculescu G.A., bloc 7 scara1, ap.1, jud. Caraș Severin, în vederea ocupării postului de sef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă cu contract de munca pe perioadă nedeterminată si program de lucru de 8 ore/zi (detalii aici >>)
 
 
Decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA
S-a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

http://www.presidency.ro/…/decret-semnat-de-presedintele-ro…

Forma transmisă spre promulgare – click aici
 
 
Dragi colegi,

Va informam ca, viza aferentă anului 2017 are valabilitate până la data de 28 februarie 2018.

“Raport de activitate” aferent anului 2017, necesar a fi completat de dumneavoastra începând cu anul 2018, va mai suferi modificări pentru automatizarea procesului de prelucrare a datelor. In acest sens, va rugam sa nu incarcati in format electronic formularul pana cand o sa apara pe site-ul filialei forma finala.

Cu stima,

Presedinte filiala Caras-Severin
Mihaela Azap
 
 
IFRS® 2017, cea mai recentă ediție ce cuprinde textul consolidat al normelor autorizate ale Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB®), este disponibilă acum pentru achiziționare, în format electronic.

Aceasta este, de altfel, singura ediție oficială publicată a normelor oficiale emise la 1 ianuarie 2017 și cuprinde standarde care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2017, însă nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc.

Ediția tradusă în limba română este disponibilă doar în format electronic și cuprinde două volume:

Partea A – Standardele IFRS® consolidate, inclusiv Standardele IAS®, Interpretările IFRIC® și SIC®;
Partea B – documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemplele ilustrative, îndrumările de implementare, bazele pentru concluzii și opiniile contrare.
Prin intermediul IFRS®, IASB® oferă investitorilor, altor participanți de pe piețele de capital la nivel mondial, precum și altor utilizatori de informații financiare informații transparente și comparabile în situațiile financiare și alte raportări financiare.

IFRS® 2017 nu cuprinde documentele care sunt înlocuite sau eliminate, dar care rămân aplicabile dacă entitatea raportoare alege să nu adopte anticipat noile versiuni.

Cele două volume în format electronic pot fi achiziționate de pe site-ul www.librarie.ceccar.ro, la prețul de 168 lei.
 
Newsletter Accountancy Europe – decembrie 2017

Accountancy Europe a publicat buletinul de știri pe luna decembrie, disponibil direct pe site-ul organizației.

 
 
Consilier președinte

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de consilier președinte COR 111429

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exercițiu;
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

studii superioare economice sau juridice
capacitate de analiză și sinteză;
capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
excelente abilități de comunicare, amabilitate și muncă în echipă;
rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;
cunoștințe Microsoft Office, nivel foarte bun;
capacitate de sistematizare, analiză și sinteza informațiilor;
comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.
Concursul se desfășoară la sediul CECCAR – Aparatul Central din București, Str. Intrarea Pielari nr. 1 sector 4 , după cum urmează :

– dosarele de înscriere se vor depune pe adresa de email resurseumane@ceccaro.ro până la data de 19 decembrie 2017 ora 16,00 și vor fi prezentate în original, la sediu în ziua concursului.

– proba scrisă constând în verificarea cunoștințelor profesionale dobândite (inclusiv întrebări din bibliografie), proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului precum și susținerea interviului vor avea loc în data de 21 decembrie ora 14.00;

– comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea mențiunii admis sau respins prin afișare pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1.cerere de înscriere la concurs scrisă de mână și semnată;

2.CV semnat pe fiecare pagină;

3.copia actului de identitate;

4.copiile diplomelor de studii;

5.copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor);

6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

BIBLIOGRAFIE

Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările ulterioare (se găsește pe ceccar.ro, secțiunea Legislație);
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat (se găsește pe site-ul www.ceccar.ro, secțiunea Legislație);

 
 
In data de 13.12.2017 va avea loc cursul de CONTABILITATE SI RAPORTARE FINANCIARA, incepand cu ora 16.00, iar locul de desfasurare este Sala multimedia a Liceului Economic Resita (langa cinema Dacia).
 
 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017

Redăm, în cele ce urmează, cuprinsul prevederilor art. VII al ordonanței:
Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există încheiat un contract/acord colectiv de muncă, inițierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Codului fiscal.
Altă derogare se acordă și de la art. 129 alin. (3) și (5) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit OUG nr. 82/2017, pentru punerea în aplicare a OUG nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare.

În aplicarea prevederilor menționate anterior și prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federație reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale, după caz, pot participa reprezentanți ai federației sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanții salariaților.

De asemenea, prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale, după caz, pot participa reprezentanții salariaților împreună cu un reprezentant al unei federații reprezentative la sectorul de activitate sau al unei confederații sindicale reprezentative la nivel național, la invitația reprezentanților salariaților.
Prevederile de mai sus se aplică în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017.
Menționăm că OUG nr. 82/2017 modifică și completează următoarele acte normative: Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 115/2017.
 
 
In data de 27.11.2017 si 28.11.2017 va avea loc cursul de CONTABILITATE MANAGERIALA, incepand cu ora 16.00, iar locul de desfasurare este Sala multimedia a Liceului Economic Resita(langa cinema Dacia)
 
 
Invitaţie petrecere de Crăciun

Dragi colegi,

Sărbătorile de iarnă se apropie, iar pentru noi – Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și Filiala București a CECCAR – ar fi o deosebită plăcere să petrecem aceste momente încărcate de emoție și bucurie împreună, cu prilejul evenimentului dedicat Sărbătorii de Crăciun, ce va avea loc la 18 decembrie a.c., la Athénée Palace Hilton, Salon Diplomat.

Începând cu ora 20.00, tradiționalele colinde interpretate de Corul Tronos al Patriarhiei Române, dirijat de Părintele Arhidiacon Mihail Bucă, vor aduce emoția Sărbătorii Nașterii Domnului, iar Raluca Răducanu va încânta cu momente artistice live de voce și vioară, potrivite unei seri deosebite dedicate Crăciunului.

Din program nu vor lipsi momentele de dans, puse în scenă de campionii Școlii Contessina, iar pe parcursul întregului eveniment atmosfera va fi întreținută de un DJ profesionist.

Pentru detalii suplimentare, vă punem la dispoziție programul evenimentului.
Ne face o deosebită plăcere să fim împreună la acest eveniment la care puteți participa însoțiți de partener(ă).

Contravaloarea meniului este de 180 de lei/persoană, sumă care poate fi achitată în contul RO56RZBR0000060006563472, deschis la Raiffeisen Bank, sau în numerar, la sediul filialei.

Pentru confirmare, vă rugăm să transmiteți numele și prenumele participanților, precum și o copie a OP-ului, la adresa de e-mail evenimente@ceccar.ro, până joi, 14 decembrie a.c. De asemenea, pentru informații suplimentare ne puteți contacta și la numerele de telefon 021.320.00.49/39.

Luând în considerare numărul limitat de locuri, vă rugăm să aveți în vedere că înscrierile se vor face în ordinea primirii confirmărilor de participare.

Vă mulțumim și vă așteptăm!

Președinte Consiliul Superior CECCAR,
Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

Președinte CECCAR Filiala București,
Andrei Aurel
 
 
ANUNT

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, organizeaza concurs la sediul Filialei CECCAR Caras Severin din localitatea Resita, Str. G.A. Petculescu bloc 7 scara 1, ap. 1, Judetul Caras Severin in vederea ocuparii postului de sef birou administrativ in cadrul filialei CECCAR Caras Severin.

>> Detalii post

 
 
Ședința Consiliului IFAC

Liderii profesiei contabile globale s-au reunit la Bruxelles în perioada 15-16 noiembrie 2017 pentru a participa la ședința Consiliului Federației Internaționale a Contabililor și Atelierul Dezvoltarea unei profesii globale dinamice.

Discuțiile din cadrul ședinței s-au axat atât pe probleme administrative, cât și pe subiecte de mare interes la momentul actual, cum ar fi viitorul auditului și eticii, viitorul monedei euro și implicațiile pentru economia globală, tehnologia, implicarea IFAC în procesul de elaborare a politicilor la nivel global, atragerea tinerelor talente în profesie sau susținerea femeilor din profesie și eliminarea discriminării, în special pentru pozițiile de conducere.

De asemenea, cu această ocazie, au fost realeși ca membri ai Board-ului IFAC dna. Joy Thomas (CPA CA, Canada), dl. Richard Petty (CAA NZ / CPA AU, Australia), dl. Shinji Someha (JICPA, Japonia) , dl. Raphael Ding (HKICPA, Hong Kong) și dl. Terence Nombembe (SAICA, Africa de Sud) și au fost aleși trei noi membri, respectiv dl. Elbano De Nuccio (CNDCEC, Italia), dna. Asmaa Resmouki (OECRM, Maroc) și dl. Yacoob Suttar (ICAP, Pakistan).
 
 
facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în data de 11 noiembrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul.

Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.
Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 16 noiembrie ora 11.30 – 17 noiembrie, ora 11.30, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

 
 
Auditor de calitate – filiala CECCAR Argeş

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Argeș din localitatea Pitești str. C-tin Brâncoveanu nr. 4 jud. Argeș, în vederea ocupării postului de auditor de calitate cu contract de munca pe perioadă determinată până la data de 31.03.2018 şi program de lucru de 2 ore/zi.
Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

- studii superioare economice;
- are calitatea de expert contabil și experiență profesională de minimum 5 ani;;
- capacitate de analiză şi sinteză;
- abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
- rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
- cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
- comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Argeș din localitatea localitatea Pitești str. C-tin Brâncoveanu județul Argeș, după cum urmează :
– dosarele de înscriere se vor depune în perioada 15.11.2017 până la data 17.11.2017 inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 08,00-16,00 la sediul filialei CECCAR Argeș
– rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul filialei CECCAR Argeș și pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs;
– proba scrisă are loc în data de 20.11.2017 ora 10,00;
– proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului are loc în data de 20.11.2017 ora 11.30
– susținerea interviului are loc la data de 20.11.2017 orele 12.30
– comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul filialei CECCAR Argeș şi pe pagina de internet a filialei.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
- cerere de înscriere la concurs;
- CV- ul semnat pe fiecare pagină din care să rezulte numărul total de expertize efectuate;
- copia actului de identitate ;
- copiile diplomelor de studii şi a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în - specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
cazierul judiciar;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

BIBLIOGRAFIE
Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile;
Ghidul auditorului de calitate în domeniul serviciilor contabile;
Standardul profesional nr.35 privind expertizele contabile;
Codul etic national al profesioniștilor contabili.
 
 
Ziua Internațională a Contabilului

CECCAR se alătură IFAC în sărbătorirea Zilei Internaționale a Contabilului – sprijinim cu mândrie profesioniștii contabili și misiunea lor de interes public ce include combaterea corupției, extinderea creșterii economice și îmbunătățirea calității vieții.
Potrivit IFAC, sunt 3 milioane de profesioniști contabili la nivel mondial.

La mulți ani profesioniștilor contabili!
 
 
Ziua Internațională a Contabilului

La 10 noiembrie 1494, Luca Pacioli (1445-1517) – călugăr franciscan, matematician şi teolog –, considerat părintele contabilității, a publicat Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita.
Despre conturi și alte evidențe, unul dintre capitolele acestei cărți, conținea o descriere detaliată despre contabilitatea Veneției.

Pacioli a fost primul care a publicat o lucrare despre sistemul dublu de intrare în evidența contabilă. A fost prima lucrare tipărită despre metoda contabilității duble și funcții care au servit drept bază a unor bine-cunoscute lucrări în domeniul contabilității comerciale utilizate și în prezent.
 
 
Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu,

organizat în zilele de 07 şi 14 octombrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor.

Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 09 noiembrie ora 09.00 – 10 noiembrie, ora 09.00, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

În funcţie de numărul contestaţiilor depuse vă vom informa cu privire la data publicării rezultatelor finale.
 
 
Noi publicatii pentru stagiarii CECCAR, disponibila la filialele din intreaga tara.

CECCAR pune la dispoziția stagiarilor două noi publicații – Dreptul afacerilor , autor Ioana Nely Militaru, și Elemente de dreptul muncii , de Raluca Dimitriu – volume ce tratează, printre altele, atât teoretic, cât și practic, aspecte legate de legislația muncii, terminologia folosită, categoriile de contracte în baza cărora se prestează munca, raporturile juridice de afaceri.
Cele două publicații se vând împreună, la prețul de 50 lei, și sunt disponibile la filialele CECCAR din întreaga țară.

 
 
Articol IFAC – Dileme etice în era digitală

În contextul schimbărilor rapide aduse de era digitală, IFAC a publicat recent un articol elaborat de dl. Narayanan Vaidyanathan, directorul departamentului pentru Inovații tehnologice din cadrul ACCA, cu privire la provocările etice generate de aceste schimbări.

Articolul analizează modul în care pot fi tratate aceste provocări și rolul pe care profesionistul contabil îl poate juca în acest sens, în calitatea sa de „conștiință etică” a organizației.
Articolul complet este disponibil pe site-ul IFAC.
 
 
Traducător în cadrul Aparatului Central al CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de traducător.

Condițiile generale pentru persoana care participă la concurs:

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
- cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exercițiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

- studii superioare de specialitate (facultatea de limbi străine, economie sau alte relevante)
- cunoașterea la nivel avansat a limbii engleze;
- reprezintă avantaj cunoașterea limbii franceze;
- experiență în traduceri cu specific economic;
- capacitate de analiză și sinteză;
- capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
- abilități excelente de organizare și planificare;
- excelente abilități de comunicare, amabilitate și muncă în echipă;
- rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii;
- cunoștințe Microsoft Office, nivel foarte bun;
- navigare internet;
- comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

Concursul se desfășoară la sediul CECCAR – Aparatul Central din București, Str. Intrarea Pielari nr. 1 sector 4, după cum urmează:

– dosarele de înscriere se vor depune pe adresa de email resurseumane@ceccaro.ro până la data de 14 noiembrie 2017, inclusiv și vor fi prezentate în original, la sediu în ziua concursului. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro, în maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs;
– proba scrisă constând în verificarea cunoștințelor de limba engleză, proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului precum și susținerea interviului vor avea loc în data de 20 noiembrie ora 11.00;
– comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea mențiunii admis sau respins prin afișare pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro secțiunea Carieră

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1.cerere de înscriere la concurs scrisă de mână și semnată;
2.CV semnat pe fiecare pagină;
3.copia actului de identitate;
4.copiile diplomelor de studii;
5.copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinței care atestă vechimea în muncă și vechimea în specialitatea studiilor);
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice).
 
 
În atenţia stagiarilor anul III

Dorim să facem cunoscut faptul că în urma evaluării stagiarilor, anul III, din data de 21 octombrie a.c. vor avea posibilitatea înscrierii la examenul de aptitudini, din zilele de 11 şi 18 noiembrie 2017, doar stagiarii care vor fi declaraţi admişi.

Evidenţa stagiarilor admişi va fi comunicată în cel mai scurt timp prin intermediul filialelor CECCAR.

În urma analizei privind situatia absoventilor anului III de stagiu si a rezultatelor examenului de aptitudini, CECCAR are in vedere posibilitatea organizarii unei sesiuni suplimentare a examenului de aptitudini în perioada aprilie – mai 2018.”
 
 
Decizie a Curții Europene de Justiție: Administrația financiară trebuie să acorde dreptul de deducere a TVA entităților care au avut tranzacții cu operatori declarați inactivi

Recent a fost publicată Hotărârea Curții Europene de Justiție (Camera a doua) C-101/16 din 19 octombrie 2017 în cauza SC Paper Consult SRL împotriva Direcției Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca și Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud. Hotărârea se referă la interpretarea Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în cazul în care administrația financiară a unui stat refuză dreptul de deducere a TVA unei persoane impozabile pe motiv că „operatorul care i-a prestat servicii în schimbul unei facturi pe care figurează separat prețul și TVA a fost declarat inactiv de administrația fiscală a unui stat membru (…)”, potrivit pct. 33 al documentului.
Dreptul persoanelor impozabile de a deduce din TVA pe care o datorează taxa pe valoarea adăugată datorată sau achitată pentru bunurile achiziționate și pentru serviciile primite anterior de acestea constituie un principiu fundamental al sistemului comun al TVA instituit prin legislația Uniunii, se arată în hotărârea citată.
Conform deciziei Curții în cauza menționată, Directiva 2006/112/CE a Consiliului trebuie să fie interpretată „în sensul că se opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în cauza principală, în temeiul căreia dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată este refuzat unei persoane impozabile pentru motivul că operatorul care i‑a furnizat o prestare de servicii în schimbul unei facturi pe care figurează separat prețul și taxa pe valoarea adăugată a fost declarat inactiv de administrația fiscală a unui stat membru, această declarare a inactivității fiind publică și accesibilă pe internet oricărei persoane impozabile în acest stat, atunci când acest refuz al dreptului de deducere este sistematic și definitiv, nepermițând să se facă dovada absenței unei fraude sau a unei pierderi de venituri fiscale”.
 
 

Articol IFAC – Transformarea provocărilor în oportunități: concurența

IFAC a publicat un nou articol bazat pe rezultatele Chestionarului global pentru PMM-uri realizat la finalul anului 2016, ca parte a unei serii de publicații care folosește rezultatele acestei cercetări pentru a oferi informații, idei și sfaturi care să ajute PMM-urile să trateze provocările cu care se confruntă.


Acest articol vizează diferențierea în raport cu firmele concurente, identificată ca fiind a patra provocare importantă a PMM-urilor de la nivel global, furnizarea serviciilor de consultanță de afaceri, domeniul cu cea mai mare creștere înregistrată în 2016, și calitatea de consultant de încredere pentru mediul de afaceri a profesioniștilor contabili.
Articolul complet este disponibil pe site-ul IFAC.

 
 

În atenția absolvenților programelor de masterat care doresc să beneficieze de înscrierea la stagiu în baza protocoalelor de colaborare încheiate de CECCAR cu facultățile de profil


Potrivit art. 3 alin. (1^1) din OG nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR.
Pentru finalizarea procesului de înscriere la stagiu a absolvenților programelor de masterat, în urma verificării dosarelor depuse, precum și în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu facultățile de profil din țară, în cursul lunii decembrie a acestui an CECCAR va organiza o sesiune specială a examenului de acces la stagiu.
Lista absolvenților de masterat care vor participa la examenul din luna decembrie a.c., precum și disciplinele la care vor susține examene, vor fi publicate pe site-urile filialelor CECCAR în cursul lunii noiembrie a.c.
Precizăm că disciplinele la care se va susține examenul în luna decembrie vor fi stabilite în baza prevederilor protocoalelor de colaborare cu universitățile de profil, precum și în baza situației notelor obținute de absolvenți în timpul programelor de masterat, la disciplinele echivalate cu cele de admitere la stagiul organizat de CECCAR.

 
 

Newsletter Accountancy Europe – septembrie 2017


Accountancy Europe a publicat buletinul de știri pe luna septembrie, disponibil direct pe site-ul organizației.

 
 
Conferința IASB cu normalizatorii mondiali de standarde și Forumul internațional al normalizatorilor de standarde de contabilitate (IFASS)

În perioada 25-26 septembrie 2017 a avut loc la Londra, Conferința IASB cu normalizatorii mondiali de standarde, eveniment la care CECCAR a participat prin reprezentatul său, dl Marcel Vulpoi, coordonator al Comitetului de revizuire IFRS BV 2017. În cadrul evenimentului au fost abordate aspecte privind sprijinirea implementării IFRS 17 Contracte de asigurare, instrumente financiare cu caracteristici de capitaluri proprii, activități cu tarife reglementate, IFRS pentru IMM precum și sesiuni educative privind IFRS 17, o mai bună comunicare în domeniul raportării financiare, sprijinirea implementării și Cadrul conceptual. Subiectele au fost prezentate de vorbitori remarcanți din cadrul IASB, precum dl Hans Hoogervost, președintele IASB, dl Matt Tilling, director pe aspecte de educație din cadrul IASB și dl Jim Quigley, președintele Comitetului de supraveghere a procedurilor stabilite al administratorilor Fundației IFRS și fost director general Deloitte.
Întâlnirea IFASS care s-a desfășurat în perioada 26-27 septembrie, ulterior Conferinței IASB, a reunit reprezentanți ai organismelor de contabilitate din întreaga lume precum și persoane din conducerea IASB. Participanții la întâlnire au dezbătut teme de actualitate privind contabilitatea din sectorul public, IFRS 9 pentru situațiile financiare individuale, o mai amplă raportare corporativă, o cercetare privind planurile hibride de pensii, aspecte legate de interpretare precum și IFRS pentru IMM.
 
 
Eveniment tehnic ACCA cu sprijinul Veridio „Evaluarea pentru companii – Evaluarea pentru raportare financiară și evaluarea pentru impozitarea clădirilor, conform noului cod fiscal” , Joi, 5 octombrie, Hotel Novotel, București

CECCAR are plăcerea să vă prezinte un eveniment tehnic organizat de ACCA cu sprijinul Veridio denumit „Evaluarea pentru companii – Evaluarea pentru raportare financiară și evaluarea pentru impozitarea clădirilor, conform noului cod fiscal” care va avea loc în data de 5 octombrie 2017, la Hotel Novotel din București. Participarea este gratuită iar tema evenimentului va fi dezbătută de dl Adrian Vascu, partener senior al firmei Veridio. Cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul evaluărilor și cu proiecte diversificate, dl Vascu a ocupat funcția de președinte ANEVAR în perioada 2008-2009 și 2014-2015.

Programul evenimentului:

16.00 – 16.30 – Înregistrare
16.30 – 16.35 – Remarci de deschidere Andreia Stanciu, Director ACCA SEE
16.40 – 18.00 – Adrian Vascu, Senior Partner Veridio „Evaluarea pentru companii – Evaluarea pentru raportare financiară și evaluarea pentru impozitarea clădirilor, conform noului cod fiscal” – partea 1
18.00 – 18.30 – Pauză de cafea
18.30 – 19.30 – Adrian Vascu Senior Partner Veridio „Evaluarea pentru companii – Evaluarea pentru raportare financiară și evaluarea pentru impozitarea clădirilor, conform noului cod fiscal” – partea 2
19.30 – Cocktail

Înregistrare: Dacă doriți să participați la această prezentare, vă rugăm să completați formularul de participare aici: http://bit.ly/ACCAEvaluare până marți, 3 octombrie, ora 14:00.
 
 
Forumul Național al PMM – ediția a VIII-a

Forumul Național al Practicilor Mici și Mijlocii, ediția a VIII-a, se desfășoară astăzi, 22 septembrie, la Hotel Sheraton, Platinum Ballroom, din București. Tema din acest an este Gândirea integrată – plusvaloare pentru PMM-uri.
PROGRAM:
15.30-16.00 Primirea participanților
16.00-17.00 Panel I Strategia pentru dezvoltarea cadrului necesar abordării integrate
17.00-17.30 Panel II: CECCAR tax forum – noutăți legislative. Prezentarea și discutarea propunerilor CECCAR privind plata defalcată a TVA
17.30-18.00 Networking
 
 

Invitatie

ZIUA NATIONALA A CONTABILULUI ROMAN


Noua dimensiune a profesiei contabile in contextul economiei globale si digitale este o provocare pentru noi. Dorim sa ne fiti alaturi in zi de sarbatoare iar mesajul dumneavoastra si al entitatii ce o reprezentati pentru tema

"Profesia contabila-azi si in viitor"

sa fie o oportunitate de asimilare a unor idei si opinii. Va asteptam cu drag in data de 21 septembrie 2017, ora 14.00, la Hotel Rogge.

Cu deosebita consideratie,
Presedinte
Mihaela AZAP

 
 
„Va invitam sa participati la cursul organizat de filiala in septembrie care va avea loc in sala de sedinte ROGGE dupa cum urmeaza:
23 septembrie – lector BUFAN RADU – Fiscalitate - incepere ora 9.00
27 septembrie –lector CIOMAGA ADRIAN – Contabilitate si control de gestiune – incepere ora 16.00
28 septembrie – lector BUNGET OVIDIU – Contabilitate si raportare financiara - incepere ora 16.00
29 septembrie –lector CIOMAGA ADRIAN – Contabilitate manageriala – incepere ora 16.00”
 
 
Accountancy Europe (ACE) a anunțat lansarea paginii Technology Hub

Accountancy Europe (ACE) a anunțat lansarea paginii Technology Hub, un portal în care sunt prezentate inițiativele din domeniul tehnologiei cu rolul de a promova activitatea profesională și dezbateri privind dezvoltările tehnologice. Aici puteți consulta publicații în domeniu, evenimente, noutăți internaționale și documente de discuții la nivel european. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați pagina ACE: https://www.accountancyeurope.eu/publications/technology-hub/
 
 

Specialist în relații publice în cadrul Aparatului Central al CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de Specialist în relații publice.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:


- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte foarte bine limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:
- studii superioare (de preferat jurnalism/limbi străine/comunicare și relații publice/marketing);
- constituie avantaj experienţă în domeniile relații publice, comunicare, marketing;
- capacitate de analiză şi sinteză;
- capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;
- abilităţi excelente de organizare, prioritizare;
- excelente abilități de comunicare (verbal, nonverbal), amabilitate și muncă în echipă;
- cunoașterea foarte bună a gramaticii limbii române;
- cunoașterea unei limbi străine (engleză/franceză);
- rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
- cunoştinţe Microsoft Office, nivel foarte bun;
- cunoștințe medii editare foto;
- navigare internet avansat;
- cunoașterea implementării și monitorizării campaniilor de marketing online pentru promovarea a diverse evenimente;
- cunoașterea foarte bună a utilizării rețelelor de socializare;
- capacitate de sistematizare, analiză și sinteza informațiilor;
- comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.


Concursul se desfăşoară la sediul CECCAR – Aparatul Central din București, Str. Intrarea Pielari nr. 1 sector 4 , după cum urmează :
– dosarele de înscriere se vor depune până la data de 6 septembrie 2017, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri, între orele 08.00-16.00, la sediul CECCAR Aparatul Central. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro, în maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs;
– proba scrisă constând în verificarea cunoștințelor profesionale dobândite (inclusiv întrebări din bibliografie) are loc în data de 11 septembrie 2017, ora 11.00;
– proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului are loc în data de 11 septembrie 2017, ora 12.00;
– susținerea interviului are loc la data de 11 septembrie 2017, ora 13.00.
– comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii admis sau respins prin afişare pe site-ul CECCAR, www.ceccar.ro.


Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
- cerere de înscriere la concurs;
- CV semnat pe fiecare pagină;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii;
- copia carnetului de muncă sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului (conform Ordinului ANFP nr. 192/2013 pentru aprobarea formatului standard al adeverinţei care atestă vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor);
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).


BIBLIOGRAFIE
Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările ulterioare (se găsește pe www.ceccar.ro, secțiunea Legislație);
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat (se găsește pe site-ul www.ceccar.ro, secțiunea Legislație);

 
 
PROGRAM DE LUCRU FILIALA CARAS-SEVERIN, conform circulara CECCAR 7596/11.08.2017

14.08.2017 ZI LIBERA
15.08.2017 ZI LIBERA
16.08.2017 PROGRAM 8-18
17.08.2017 PROGRAM 8-18
18.08.2017 PROGRAM 8-18
21.08.2017 PROGRAM 8-18
 
 

 
 
IFAC și IIRC publică un nou document privind raportarea integrată

Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și Consiliul Internațional pentru Raportarea Integrată (IIRC) au publicat, în data de 2 august 2017, documentul Crearea de valoare pentru IMM-uri prin intermediul raportării integrate: beneficiile raportării integrate, care evidențiază beneficiile pe care le pot obține IMM-urile și profesioniștii contabili care le deservesc prin intermediul gândirii și raportării integrate.
IFAC consideră că o gândire care trece dincolo de elementele pur financiare poate ajuta entitățile mici și mijlocii să își înțeleagă mai bine activitatea și, de asemenea, poate oferi informații valoroase asupra perspectivelor viitoare. „Raportarea integrată este pe cale să devină standardul global și, prin urmare, trebuie să funcționeze pentru toate întreprinderile, mari și mici. Sunt încântat de modul în care această nouă publicație prezintă beneficiile considerabile pe care le pot obține entitățile mai mici”, a declarat dl. Richard Howitt, CEO IIRC.
Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați articolul publicat pe website-ul IFAC.

 
 
Ediția 2017 a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, disponibilă la filialele CECCAR

CECCAR pune la dispoziția candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat ediția a V-a, revizuită și adăugită, a Ghidului pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.
Lucrarea cuprinde exerciții rezolvate în domeniile de competență contabilitate, analiza economico-financiară a întreprinderii, evaluarea întreprinderii, audit, expertiză contabilă, doctrina și deontologia profesiei contabile, exemple care sunt esențiale pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de aptitudini.
Pregătirea candidaților în domeniile de competență cerute se face pe baza acestei lucrări, precum și a altor publicații de specialitate și a standardelor profesionale emise de CECCAR și incluse în bibliografia aferentă tematicii examenului de aptitudini.
Ghidul este disponibil acum la filialele teritoriale ale CECCAR.

 
 
Examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – sesiunea 2017

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 7 și 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat.
Astfel, proba scrisă se va desfășura în data de 7 octombrie, la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate și Drept – pentru categoriile expert contabil și contabil autorizat –, iar în data de 14 octombrie va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie – doar pentru categoria expert contabil.
Contabilii autorizați, cu studii superioare economice, membri activi ai CECCAR, care au îndeplinite la zi obligațiile profesionale față de Corp, pot susține, în data de 14 octombrie, proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică și financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie, pentru a accede la profesia de expert contabil.
Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediile filialelor CECCAR până la data de 8 septembrie 2017.
Informații cu privire la cursurile de pregătire pentru candidații la examenul de admitere la stagiu vor fi furnizate de filialele CECCAR, în funcție de numărul de solicitări venite din partea persoanelor interesate.
Tematica examenului poate fi consultată în rubrica Accesul la profesie.
Menționăm că tematica a fost transmisă spre avizare Ministerului Finanțelor Publice, urmând ca forma avizată să fie publicată pe site-ul CECCAR.
De asemenea, vă informăm că centrele de examen vor fi stabilite ulterior înscrierilor, în funcție de numărul de candidați din fiecare județ.

 
 
Publicații de specialitate pentru pregătirea stagiarilor

CECCAR vine în sprijinul formării stagiarilor cu lucrări de specialitate în domeniile contabilitate și raportare financiară, contabilitate managerială și Standarde Internaţionale de Raportare Financiară.

Publicațiile Contabilitate și raportare financiară (preț 30 lei), Contabilitate managerială (preț 25 lei) și IFRS 2015 (Partea A + Partea B) sunt disponibile la sediile filialelor CECCAR, în limita stocului disponibil. Cele două volume IFRS 2015 pot fi achiziționate de stagiarii CECCAR la prețul preferenţial de 109 lei.
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să vă adresați filialelor.

 
 
Articolul Legea nr. 177/2017: Noi modificări aduse Codului fiscal
 
 
Accountancy Europe publică un nou document de poziție privind rolul profesioniștilor contabili în impozitare
 
 
Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat – ediția a V-a, revizuită și adăugită
 
Articolul IFAC și CIPFA anunță lansarea unui nou index internațional privind răspunderea financiară din sectorul public - http://ceccar.ro/ro/?p=8648
 
 
Articolul Forumul normalizatorilor de standard pentru sectorul public - http://ceccar.ro/ro/?p=8588
 
 
Program lucru auditor calitate Caras >> Descarca
 
 
Articolul Paznic - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8583
 
 
Situatia membrilor care nu si-au indeplinit obligațiile față de Corp , respectiv nu au depus Declaratia privind forma de desfăşurare a profesiei pe anul 2017/Raportul Anual de activitate pe anul 2016
 
Nr. crt Nr. carnet Categoria Nume si prenume
1 34485 ECA ALBU ANICA
2 18757 ECA BAGIU GHEORGHE
3 3158 CASMA BLAJ ANA
4 24541 ECDL BURILEANU MIHAELA JOLY
5 3171 CASMA CERVENCA ANA
6 16771 CASMA DRAGOESCU DANIEL FLORENTIN
7 47771 ECA DRAGOMIR MIRELA LUCRETIA
8 43005 ECA DRAGOS LARISA LOREDANA
9 34522 ECA IRIMIA LUMINITA ANISOARA
10 39989 ECA JURCHESCU MIHAI DOREL
11 43009 ECA JURCHESCU PETRIA
12 34567 ECA KOLATI GINA
13 27696 ECA MIHUT MIHAI
14 39993 ECA MIT MIHAELA IONELA
15 49911 ECA MULLER RAMONA ROSWITHA
16 24561 ECA NICOLA GEORGEL
17 34535 ECA NICOLA MIHAELA
18 34543 ECA PERVESCU ZAHARIA
19 24565 ECA PLOSCA DOINA
20 11821 CASMA PUIU ELISAVETA
21 34548 ECA ROMAN SPERANTA
22 3288 CASMA SIMION ANA
23 40000 ECA SIRBU ELISABETA
24 34559 ECA SZUCS ATTILA BOTOND
25 38374 ECA VACARESCU ANA ANISOARA
 
 
Va aducem la cunostinta ca in perioada 6 iulie – 14 august auditorul de calitate al filialei Caras-Severin efectueaza concediul de odihna.
Daca aveti rapoarte de expertiza pentru viza, va rugam sa aveti in vedere aceasta perioada si sa le aduceti in termen util pentru audit.
 
 
Articolul Economist in economie generală - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8565
 
 
Articolul Act normativ de modificare și completare a Codului fiscal, adoptat de Camera Deputaților - http://ceccar.ro/ro/?p=8557
 
 
Articolul Auditor de calitate in cadrul filialei Hunedoara - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8551
 
 
Articolul RECOMANDĂRILE IFAC PENTRU STATELE G20 - http://ceccar.ro/ro/?p=8531
 
 
Articolul Îmbunătățirea gestionării și performanței sectorului public: contabilitatea de angajamente - http://ceccar.ro/ro/?p=8533
 
 
Articolul Gestionarea practicilor: cabinetele de contabilitate de mici dimensiuni dețin un avantaj în fidelizarea angajaților - http://ceccar.ro/ro/?p=8535
 
 
Articolul Masă rotundă cu reprezentanți ai DGRFP Galați - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8539
 
 
Articolul Șef birou administrativ în cadrul Filialei CECCAR Constanta - http://ceccar.ro/ro/?page_id=8521
 
 
A aparut Ghidul pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces.
 
 
Articolul Reacții la propunerile de modificare a IFRS 9 - http://ceccar.ro/ro/?p=8508
 
 
Articolul Normalizarea în secolul 21: un nou document Cogito publicat de Accountancy Europe - http://ceccar.ro/ro/?p=8510
 
 
Articolul Conferința Camerei Auditorilor din Ungaria, 12-13 iunie 2017 - http://ceccar.ro/ro/?p=8513
 
 
Articolul Forumul OECD 2017 și Conferința Ministerială - http://ceccar.ro/ro/?p=8491

Articolul Al doilea Congres al Profesiei Contabile din Polonia - http://ceccar.ro/ro/?p=8499
 
 
Articolul Ședința rețelei pentru comunicare a Accountancy Europe - http://ceccar.ro/ro/?p=8488
 
 
Articolul Asociația Internațională pentru Educație și Cercetare Contabilă – Newsletter trimestrial - http://ceccar.ro/ro/?p=8486
 
 
Articolul Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat - http://ceccar.ro/ro/?p=8476
 
 
Articolul Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată privind deductibilitatea TVA aferenta achizițiilor de contribuabilii "inactivi" - http://ceccar.ro/ro/?p=8482
 
 
ANUNT!!! Informare membrii formular 010 >> Descarca
 
 
 
In conformitate cu circulara nr.5477/30.05.2017 a Directorului General Executiv al CECCAR, in perioada 01.06 – 05.06.2017 inclusiv nu se lucreaza , iar activitatea in filiala se va relua pe data de 06.06.2017.
Va dorim zile placute de relaxare!
 
 
Un nou acord de cooperare între Fundația IFRS și Banca Mondială pentru sprijinirea economiilor în curs de dezvoltare - http://ceccar.ro/ro/?p=8467
 
 

Un nou standard pentru contractile de asigurări emis de IASB -

http://ceccar.ro/ro/?p=8463

 
 
Articolul Recunoaşterea calităţii de expert contabil sau contabil autorizat pentru cetăţenii altor state terţe
 
 
Articolul Link-uri utile
 
 

Articolul Forumul Strategic al Profesiei Contabile 2017

http://ceccar.ro/ro/?p=8263

 
 
Articolul Noi reglementări europene privind protecția datelor  http://ceccar.ro/ro/
 
 
În ziua de 28 martie 2017 ora 15,00 în Sala de conferințe a Best Western Hotel Rogge Reșița, din Reșița, str. I.L.Caragiale, nr.12, va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a membrilor Filialei Caraş-Severin a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Invitatie Adunare Generala 2017 Caras Severin >> Descarca

 
 
 
În vederea depunerii online a raportului anual de activitate pentru anul 2016, va rugam sa accesați link-ul:

www.raport.ceccar.ro

Se poate utiliza userul și parola din anii anteriori.
Membrii care nu au user și parola sunt rugați sa solicite filialei acordarea de user și parola.

Director General Executiv
Florin Dobre
 
 
Comunicare

Pentru a veni în sprijinul membrilor, având în vedere activitatea atipica, deosebit de
intensă în perioada 20-27 februarie 2017, ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor declarative precum şi pentru a stabili vectorul fiscal al clienţilor care desfăşoară activităţi reglementate de Legea nr. 170/2016 dar şi de modificările introduse în Codul fiscal prin OUG 3/2017 s-a considerat oportun pentru anul 2017 prorogarea termenului de aplicare a facilităţilor financiare si de depunere a Rapoartelor anuale de activitate.

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Superior nr. 17/389 din 26 februarie 2017
emisă în baza Hotărârii Conferinţei Naţionale extraordinare 17/78 din 09 ianuarie 2017 în urma consultării Preşedintilor de Filiale, s-a aprobat ca dispoziţie tranzitorie pentru anul 2017 în cadrul Sistemului de cotizaţii, prelungirea termenului de aplicare a facilităţilor financiare prevăzute în cadrul art. 4 alin. (2) şi (3) şi de depunere a raportului anual de activitate prevăzut în cadrul art. 7 alin. (1) - (3) până la data de 17 martie 2017, celelalte prevederi rămânând neschimbate.

Consiliul Superior al CECCAR
Preşedinte
Prof. univ. dr. Robert Aurelian Sova
 
 
Interviul acordat de prof.univ.dr.Robert Sova presedintele CECCAR cu ocazia vizitei de lucru la filiala Caras Severin.
http://www.btv.ro/perfectionare-continua/
 
 
Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România >> Descarca
 
 
DRAGI COLEGI,

Cu totii am intrat in anul 2017 plini de energie, cu putere de munca si hotarire de a rezolva toate problemele ivite in desfasurarea activitatii noastre. Va dorim multa sanatate si putere de munca.

VA COMUNICAM CA TERMENUL LIMITA DE ACORDARE A VIZEI DE EXERCITARE A PROFESIEI PENTRU ANUL 2017 ESTE 28.02.2017.

Va rugam insistent sa va incadrati in termen de 28.02.2016.


Urmatoarele anexe pot fi descarcate:

Anexa 1 Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR >> Descarca
Anexa 2 Metodologia de stabilire a cotizatiilor de membru aprobate prin HCN 2017 >> Descarca
Anexa 3 Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat >> Descarca
Anexa 4 Declaratie privind forma de desfasurare a profesiei in anul 2017 >> Descarca
Anexa 5 Raport anual de activitate anul 2016 >> Descarca
Anexa 6 Raport anual de activitate simplicat anul 2016 >> Descarca
Anexa 7 Declaratie pe proprie raspundere ca nu a suferit nicio condamnare >> Descarca
Anexa 8 Cerere acordare viza Persoana fizica pentru anul 2017 >> Descarca
Anexa 9 Cerere acordare aviz-viza Societati-administrator-asociat-administrator-angajat pentru anul 2017 >> Descarca
Anexa 10 Tabel cu prinzind cotizatiile pentru membri >> Descarca

Pentru a veni in sprijinul membrilor recomandam sa cititi cu atentie normele din anexele 1, 2 si 3 deoarece stau la baza incadrarii in unul din nivelul de cotizatie fixa si de a putea beneficia de facilitatile acordate de CECCAR membrilor sai.
-forma de desfasurare a profesiei pentru 2017 se stabileste prin completarea formularului din anexa 4 cu mare atentie si responsabilitate deoarece in functie de optiunea dvs. se stabileste cotizatia fixa
-situatia membrilor inactivi se regaseste la art.7 din Metodologia de stabilire cotizatii anexa 2 cu mentiunea ca starea de inactiv trebuie dovedita anual prin documente justificative
-conditiile de acordare a vizei pentru anul 2017 le regasiti in anexa 3 art.3 iar formularele se pot descarca
-Raportul de activitate simplicat se completeaza de membri ce nu raporteaza venituri pe anul 2016
-este obligatoriu de completa CIF pentru membri cu activitate raportata
-cotizatia variabila se calculeaza in baza datelor din Raportul de activitate avind ca anexa documentele prevazute la art.9 din Metodologia din anexa 2
-asigurarea de risc profesional pentru anul ce se solicita viza
-pregatirea profesionala se atesta prin Certificatul de absolvire a cursului curs primit de la filiala

Va rugam insistent sa va incadrati in termen de 28.02.2016 iar pentru informatii nu ezitati sa ne contactati la filiala tel 0255220721.
 
 
Punct de vedere CECCAR referitor la proiectul de ordin al președintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 3698/2015. >> Descarca

Punct de vedere al CECCAR privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri.
>> Descarca
 
 
Seminarul membrilor de onoare ai Academiei de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța

Academia de Științe și Tehnici Contabile și Financiare din Franța organizează miercuri, 25 ianuarie a.c., Seminarul membrilor de onoare, întâlnire care îl va avea ca invitat special pe Jean-Marc Sauve, președintele Consiliului de Stat.

La eveniment va fi prezent, de asemenea, președintele Consiliului Superior al Ordinului Experților Contabili din Franța, Philippe Arraou, care va avea o intervenție pe parcursul dimineții. Programul detaliat al Seminarului este disponibil >> aici.

Intervenția președintelui Consiliului de Stat poate fi urmărită în direct (webinar), începând cu ora 12.00 (ora României), online. Linkul de conectare va fi comunicat cu 48 de ore înaintea evenimentului. Vă puteți înscrie la webinar >> aici.

 
 
Model declaratie presedinte CECCAR >> Descarca
 
 
Materiale aprobate Conferinta Nationala Extraordinara - viza si cotizatii 2017

- Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat; >> Descarca
- Metodologia de stabilire a cotizatiilor de membru >> Descarca
- Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR >> Descarca
- Declaratie privind forma de desfasurare a profesiei; >> Descarca
- Raport anual de activitate; >> Descarca
- Raport anual de activitate simplificat >> Descarca
 
 
Stimati colegi,

Este ultimul draft de ROF, care urmeaza a fi supus validarii CS din luna Decembrie si aprobarii CNE din 9 Ianuarie 2017.

Va rog sa aveti amabilitatea de al studia si a ne transmite pe adresa de e-mail a filialei ceccarcaras@eccarcaras.ro pina Luni 19 decembrie 2016, propunerile dv.

Rog sa aveti in vedere ca ROF va mai fi reactualizat in anul 2017 , dupa modificarea OG 65/1994

Tabel ROF - >> Descarca
 
 
Alaturat va transmitem cele 100 de intrebari, care vor face obiectul setului de 20 de intrebari pentru retestarea din 7-8 decembrie 2016. >> Descarca
 
 
 
Stimati colegi,

In cadrul Conferintei Nationale Extraordinare din data de 09.01.2017, urmeaza sa aprobam si Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) revizuit si actualizat.
Va rugam sa-l analizati cu atentie si sa ne transmiteti comentariile dumneavoastra pina cel tirziu 2 decembrie 2016 (pe adresa de mail juridic@ceccaro.ro) pentru a avea timpul necesar de prelucrare a propunerilor dv. si edita un nou draft, pe care il veti primi in vederea finalizarii acestuia.

Draftul final urmeaza a fi dezbatut si validat in Consiliul Superior din luna Decembrie 2016 si aprobat in Conferinta Nationala Extraordinara din data de 09 ianuarie 2017, ulterior urmand sa obtinem avizele MF, MJ si CSIPTTC.
Rog sa aveti in vedere ca in prezent nu putem iesi din cadrul OG 65/1994. Intrucit in anul 2017 va avea loc modificarea OG 65/1994 (speram ca in Semestrul 1), ROF va comporta o noua modificare functie de noile prevederi din OG 65/1994.

De asemenea, rog sa analizati textele cu culoare galbena si albastra intrucat consideram ca trebuie sa facem precizari mai clare. >> Descarca
 

Va multumim!
Vicepresedinte CECCAR
Alexandru Bunea

 
 
CURS CONTABILITATE SI CONTROL DE GESTIUNE/ FISCALITATE/ CONTABILITATE FINANCIARA/ AUDIT FINANCIAR"

Incepand din data de 17 noiembrie 2016 se va desfasura cursul in Amfiteatrul UEM Resita de la ora 9.00.
 
 
STIMATI COLEGI


Cei care sunteti interesati sa faceti parte din G.E.J. incepand cu anul 2017 , aveti posibilitatea de a va inscrie la sediul filialei in perioada 15.11.2016-24.11.2016, examenul urmand a se tine pe data de 05.12.2016. Inscrierea se face in baza unei cereri la care se ataseaza o fisa de optiuni, a caror model se gaseste postat pe site-ul filialei noastre. Tematica si bibliografia privind pregatirea d-voastra o gasiti pe site-ul filialei CECCAR CARAS.

Tematica si bibliografie >> Descarca
Cerere de inscriere >> Descarca
Fisa de optiuni >> Descarca

 
 
Modificarea OG 65/1994, în dezbatere publică

Ca urmare a numeroaselor discuții pe care conducerea centrală a CECCAR le-a avut
cu reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice (MFP), a rezultat proiectul de lege
privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale
consolidate și de modificare a unor acte normative, care a fost lansat în dezbatere
publică pe site-ul MFP. Textul proiectului de lege prevede ieșirea Corpului Experților
Contabili și Contabililor Autorizați din România de sub supravegherea CSIPPC și
modificarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994. În acest sens, solicităm tuturor
membrilor să transmită eventuale modificări/completări a OG nr. 65/1994 privind
organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu modificările și
completările ulterioare, cuprinsă în textul mai sus amintitei legi. Menționăm că
principalele modificări cuprinse în proiectul de lege privind OG 65 se referă la
completarea ariei de servicii pe care experții contabili le pot presta.
Așteptăm eventualele modificări/completări a OG 65/1994 pe adresa de e-mail
soc@ceccaro.ro.
 
 
Luni 24 octombrie 2016 se vor afișa la avizierul filialei rezultatele examenului de admitere la stagiu organizat de CECCAR în sesiunea 2 și 9 octombrie 2016.
Potrivit O.G. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.
Împotriva rezultatului obținut candidații pot face contestații, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor.
 
 

CECCAR

ZIUA NAŢIONALĂ A CONTABILULUI ROMÂN

NE OFERĂ PRILEJUL DE A ADRESA PROFESIONIŞTILOR
CONTABILI CELE MAI SINCERE FELICITĂRI ŞI A LE
DORI MULT SUCCES ÎN ACTIVITATEA PROFESIONALĂ.
21 SEPTEMBRIE 2016
Restaurant ROGGE, ora 15,00


INVITAŢIE

Oamenii de afaceri ai secolului XXI, au întodeauna în preajma lor un profesionist contabil care, prin cunoştinţele şi judecata profesională şi în spiritul unui cod etic, contribuie la succesul şi dezvoltarea managementului respectivei entități.

Probabil că ştiţi deja, Corpul Experţilor Contabil şi Contabililor Autorizaţi (CECCAR) gestionează activităţile de pregătire şi deontologie profesională a tuturor profesioniştilor contabili din România, indiferent de calitatea pe care o au: experţi contabili, contabili autorizaţi, directori economici, contabili şefi, şefi servicii financiar-contabile sau contabili angajaţi în diferite ramuri ale economiei.
Anul acesta manifestarea va avea ca tema : „CECCAR – 95 ani de existență în slujba profesiei contabile”.

Cu ocazia aniversării zilei de 21 septembrie ca „Zi naţională a contabilului român” CECCAR Filiala Caraș-Severin, are plăcerea de a vă invita, începînd cu orele 15,00 la Restaurantul ROGGE, să vă bucuraţi alături de noi, la manifestările ocazionate de această zi.

Veţi avea ocazia să întîlniţi, pe lîngă reprezentanţii instituţiilor statului din judeţul nostru, oameni de afaceri, colegi de-ai dumneavoastră de profesie, cu care să discutaţi şi să schimbaţi idei, pentru a obţine un schimb de informaţii utile şi constructive.

 
 
În atenția candidaților la examenul de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat


Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calității de expert contabil și de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.

Art. 13 al Regulamentului amintit mai sus statuează că tematica și bibliografia pe baza cărora se pregătesc candidații se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, pentru fiecare disciplină.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă informăm că Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și contabil autorizat, publicat de Editura CECCAR în conformitate cu legislația în vigoare, este singura lucrare avizată de Corp pentru pregătirea candidaților în vederea susținerii examenului de acces. Nicio altă lucrare elaborată de terți în același scop nu are avizul CECCAR și nu este garantată de Corp privitor la corectitudinea și relevanța educațională a lucrării. Inclusiv în situația în care în titlul sau în prezentarea lucrării este menționat numele CECCAR, aceasta nu echivalează cu garanția că lucrarea respectă cerințele certificate de Corp ca autoritate profesională competentă în domeniu, iar utilizarea numelui CECCAR de către terți reprezintă strict inițiativa acestora, fără consimțământ ori legătură cu Corpul, în scopul promovării și comercializării produselor lor. CECCAR nu se asociază sub niciun aspect cu acești terți.
 
 

EXAMEN ADMITERE LA STAGIU
2 octombrie – 9 octombrie 2016


In perioada 2 octombrie – 9 octombrie 2016 se va desfăşura examenul de admitere la stagiu. In ziua de 2 octombrie 2016, va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile de expert contabil si contabil autorizat;

In ziua de 9 octombrie 2016 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică si financiară a intreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrină si deontologia profesiei contabile.

Înscrierile se fac la sediul filialei pâna in data de 9 septembrie 2016.

Acte necesare inscrierii la examenul de admitere la profesie >> Descarca
Cerere de înscriere >> Descarca
Curriculum Vitae >> Descarca

Tematica CA >> Descarca

Tematica EC >> Descarca

 
 
Curs IFRS
Incepand de marti 21 iunie 2016 la sediul filialei de la orele 16.00 se va desfasura cursul "IFRS"
 
 
Curs TIC
Incepand de luni 06 iunie 2016 la sediul filialei de la orele 16.00 se va desfasura cursul "Tehnologia informatiei contabile"
 
 
Marti 31 mai 2016 la ora 16.00 la sediul filialei se va desfasura intalnirea lunara cu membrii filialei.
 
 
Seminar GEJ din 17.05.2016 cu tema "Rolul si raspunderea expertului contabil judiciar in procesul civil si penal. Locatia este Consiliul Judetean sala de sedinte etaj I ora 14.00.Va asteptam cu drag!
 
 
Miercuri 27 aprilie 2016 la ora 16.00 la sediul filialei se va desfasura intalnirea lunara cu membrii filialei.
 
 
CECCAR BUSINESS MAGAZINE
 
 
Curs
Incepand de luni 28 martie 2016 ora 16.00 la sediul filialei se va desfasura cursul "MANAGEMENT PIETE DE CAPITAL/FISCALITATE/EXPERTIZA CONTABILA/GESTIUNEA UNUI CABINET"
 
 
Curs FISCALITATE
Incepand de miercuri 10 februarie 2016 ora 17.00 la sediul filialei se va desfasura cursul "FISCALITATE/GESTIUNE CABINET/CONTROL DE CALITATE IN CABINET/EXPERTIZA CONTABILA/DOCTRINA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA"
 
 
Vineri 26 februarie 2016 la ora 16.00 la sediul filialei se va desfasura intalnirea lunara cu membrii filialei.
 
 
În ziua de 11 februarie 2016 ora 12,00 în Sala de conferințe a Best Western Hotel Rogge Reșița, din Reșița, str. I.L.Caragiale, nr.12, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Caraş-Severin a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Invitatie Adunare Generala >> Descarca
Declaratie candidatura >> Descarca
 
 
Luni 11 ianuarie 2016 la ora 16.00 la sediul filialei se va desfasura intalnirea lunara cu membrii filialei.
 
 
CECCAR informeaza ca termenul limita pentru acordarea vizei anuale contabililor autorizati si expertilor contabili este 31 ianuarie 2016.

Formulare necesare acordării vizei pe 2016:

Cerere acordare viza PF 2016 >> Descarca
Cerere acordare aviz PJ 2016 >> Descarca
Declaratie incompatibilitati 2015 >> Descarca
Raportul anual de activitate 2015 >> Descarca
 
 

Program de Doctorat în Fiscalitatea Internațională a Întreprinderilor (DIBT) parteneriat al Universității de Economie și Afaceri (WU) din Viena și al Institutului pentru Fiscalitate Austriacă și Internațională

Programul Doctoral în Fiscalitatea Internațională a Întreprinderilor (DIBT) intră în cel
de-al 6-lea său an. Acesta este un program de doctorat de 3 ani care se desfășoară doar în limba engleză, deschis tuturor studenților excepționali din întreaga lume care sunt interesați să urmeze o educație doctorală de excelență care să îi ajute să se pregătească în cercetarea din domeniul fiscalității întreprinderilor internaționale.

Programul de doctorat cuprinde cursuri interdisciplinare de înaltă calitate pentru absolvenții din domeniul fiscalității internaționale, incluzând și combinând discipline din finanțele publice, legislație fiscală internațională și gestiune fiscală transfrontalieră. Deși studenții își vor scrie tezele de doctorat în disciplina aleasă (legislație, afaceri, finanțe publice, psihologie economică), aceștia vor fi expuși unor intense dezbateri interdisciplinare pe parcursul șederii lor la Viena.

Deschiderea cursurilor de fiscalitate tradițională către alte discipline, cum ar fi psihologie, istorie, științe politice, etică și filozofie legală (întotdeauna în contextul fiscalității), promovează o extindere a orizonturilor și o abordare mai inclusivă față de temele de cercetare. Cele mai bune standarde din cercetare și predare sunt garantate de către o facultate unde lucrează cadre recunoscute, care au publicat în cele mai proeminente jurnale din domeniilor lor de specialitate și care au demonstrat dorința și capacitatea de a desfășura o cercetare interdisciplinară. Cei mai distinși profesori în legislație fiscală,
administrarea întreprinderilor și finanțe publice fie fac parte din cadrele universitare ale facultății unde are loc acest program, fie au fost de acord să susțină cursuri, ateliere sau să discute idei de cercetare și rezultate ale studiilor preliminare cu studenții doctoranzi în Viena. Studenții vor fi integrați în activitățile de cercetare ale institutelor profesionale austriece care gestionează aspecte de fiscalitate.

Pe parcursul primului an, studenții vor trebui să ia parte la numeroase cursuri generale pentru a achiziționa cunoștințele necesare pentru activitățile interdisciplinare. Cel de-al doilea și cel de-al treilea an vor fi dedicați seminariilor din domeniile de specializare, unei
perioade de cercetare peste hotare, atelierelor opționale suplimentare și, în special, cercetării pentru teza de doctorat. Pe parcursul celor trei an, un seminar de cercetare va suplimenta formarea studenților doctoranzi.

Un număr foarte limitat de studenți va fi acceptat în fiecare an. Pentru aceștia nu se vor percepe taxele de școlarizare. Pentru un anumit număr de studenți, vom putea chiar să oferim finanţare pentru șederea lor de trei ani la Universitatea de Economie și Afaceri (WU) din Viena! Termenul de depunere a candidaturilor pentru următorul an academic
2016/2017 este 15 februarie 2016.

Pentru mai multe informații consultați www.wu.ac.at/dibt, broșura despre program și afișul de prezentare.

DIBT / Programul de Doctorat în Fiscalitate Internațională a Întreprinderilor
WU (Vienna University of Economics and Business)
Welthandelsplatz 1, Building D3, 1020 Vienna, Austria
Tel: +43 1 313 36 5919
Fax: +43 1 313 36 90 5919
e-mail: dibt@wu.ac.at
www.wu.ac.at/dibt

 
 
Curs AUDIT
Miercuri 17 decembrie 2015 ora 16.00 la sediul filialei va incepe cursul "AUDIT SI CERTIFICARE/GESTIUNE CABINET/EXPERTIZA CONTABILA"
 
 
Curs IFRS
Luni 7 decembrie 2015 ora 16.00 la sediul filialei va incepe cursul "IFRS/GESTIUNE CABINET/EXPERTIZA CONTABILA"
 
 
STIMATI COLEGI,

IN ATASAMENT REGASITI SETUL CU CELE 100 DE INTREBARI PENTRU TESTUL GEJ DIN 03.12.2015 >> Descarca
 
 
 
pag. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
DRAGI COLEGI,

Cu totii am intrat in anul 2017 plini de energie, cu putere de munca si hotarire de a rezolva toate problemele ivite in desfasurarea activitatii noastre. Va dorim multa sanatate si putere de munca.

VA COMUNICAM CA TERMENUL LIMITA DE ACORDARE A VIZEI DE EXERCITARE A PROFESIEI PENTRU ANUL 2017 ESTE 28.02.2017.

Va rugam insistent sa va incadrati in termen de 28.02.2016.


Urmatoarele anexe pot fi descarcate:

Anexa 1 Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR >> Descarca
Anexa 2 Metodologia de stabilire a cotizatiilor de membru aprobate prin HCN 2017 >> Descarca
Anexa 3 Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat >> Descarca
Anexa 4 Declaratie privind forma de desfasurare a profesiei in anul 2017 >> Descarca
Anexa 5 Raport anual de activitate anul 2016 >> Descarca
Anexa 6 Raport anual de activitate simplicat anul 2016 >> Descarca
Anexa 7 Declaratie pe proprie raspundere ca nu a suferit nicio condamnare >> Descarca
Anexa 8 Cerere acordare viza Persoana fizica pentru anul 2017 >> Descarca
Anexa 9 Cerere acordare aviz-viza Societati-administrator-asociat-administrator-angajat pentru anul 2017 >> Descarca
Anexa 10 Tabel cu prinzind cotizatiile pentru membri >> Descarca

Pentru a veni in sprijinul membrilor recomandam sa cititi cu atentie normele din anexele 1, 2 si 3 deoarece stau la baza incadrarii in unul din nivelul de cotizatie fixa si de a putea beneficia de facilitatile acordate de CECCAR membrilor sai.
-forma de desfasurare a profesiei pentru 2017 se stabileste prin completarea formularului din anexa 4 cu mare atentie si responsabilitate deoarece in functie de optiunea dvs. se stabileste cotizatia fixa
-situatia membrilor inactivi se regaseste la art.7 din Metodologia de stabilire cotizatii anexa 2 cu mentiunea ca starea de inactiv trebuie dovedita anual prin documente justificative
-conditiile de acordare a vizei pentru anul 2017 le regasiti in anexa 3 art.3 iar formularele se pot descarca
-Raportul de activitate simplicat se completeaza de membri ce nu raporteaza venituri pe anul 2016
-este obligatoriu de completa CIF pentru membri cu activitate raportata
-cotizatia variabila se calculeaza in baza datelor din Raportul de activitate avind ca anexa documentele prevazute la art.9 din Metodologia din anexa 2
-asigurarea de risc profesional pentru anul ce se solicita viza
-pregatirea profesionala se atesta prin Certificatul de absolvire a cursului curs primit de la filiala

Va rugam insistent sa va incadrati in termen de 28.02.2016 iar pentru informatii nu ezitati sa ne contactati la filiala tel 0255220721.
 
Plata obligaţiilor faţă de CECCAR poate fi făcută şi în contul RO39 RZBR 0000 0600 0656 3487 deschis la Raiffeisen BANK Reşiţa Vă rugăm să ne transmiteţi pe adresa de e-mail a filialei, ceccarcaras@ceccarcaras.ro confirmarea plăţii. Cod Fiscal 7426179